"Industrihistoriska miljöer" – om urvalet på sim.se

Förteckningen över industrihistoriska miljöer på sim.se omfattar i dagsläget, april 2018, drygt 430 miljöer – i huvudsak byggnadsminnesmärkta miljöer. Listan kommer att utvidgas successivt. Vi tar tacksamt emot tips på ytterligare miljöer, helst omfattande samtliga de uppgifter som ingår i redovisningen av respektive miljö.

Urval av miljöer

Industrins historiska landskap är enskilda byggnader och hela bebyggelsemiljöer. Urvalet omfattar industriella produktionsmiljöer, men även en lång rad byggnader och miljöer som är nära kopplade till industriell verksamhet och industrisamhällets historia. Vissa tidigindustriella och agrara anläggningar miljöer är medtagna, såsom bergsmanshyttor och kvarnar. Bostadsmiljöer med tydlig koppling till den industriella epoken, eller som utgör delar av hela bebyggelsemiljöer finns med i registret. Detsamma gäller industrisamhället logistik och infrastruktur (kommunaltekniska anläggningar, järnvägsstationer o.dyl., fyrar  samt övriga transportanläggningar och kraftverk). I några fall har vi även tagit med skolor och samlingslokaler då de har utpräglat industriell anknytning.

Andra typer av minnen

Industrins historiska landskap är också människors minnen, levande hos dem som visar och berättar, eller sparade och arkiverade i samlingar av brev, protokoll och andra handlingar. Även bilder och fotografier, romaner och poesi är vägar in till kunskap och förståelse av förflutenhetens landskap och industrisamhällets livsvillkor. Mer material finns under sidan Att se med andra(s) ögon, som länkats här.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste skyddsinstrumentet för en byggd miljö. I ett första skede omfattar förteckningen byggnadsminnen med industriell anknytning.

Branscher och geografi

Miljöerna i förteckningen är klassificerade i olika branscher. Uppdelning är gjord med utgångspunkt från den den svenska SNI-klassificeringen, svensk näringsgrensindelning, men  kraftigt förenklad. Eftersom industrihistoriska miljöer ofta har omfattat många olika slags tillverkningar så kan en enskild miljö kan höra till en eller flera olika kategorier.

Ekonomins primära sektorer, som jordbruk, fiske, mineralutvinning och skogsbruk har av naturliga skäl ett nära samband med naturgeografin. Det går också att se tydliga geografiska mönster för var olika industribranscher har haft och har stor betydelse. Vi har delat upp Sverige i sju grupper av län. Vissa särdrag beskrivs under länkarna här nedan.

Norra Norrland: Västerbottens (AC) och Norrbottens (BD) län.
Södra Norrland
: Jämtlands (Z), Gävleborgs (X) och Västernorrlands (Y) län.
Västra Svealand
: Värmlands (S), Örebro (T) och Västmanlands (U) län.
Östra Svealand
: Södermanlands (D), Uppsala (C) och Stockholms (AB) län.
Västra Götaland
: Västra Götalands (O) och Hallands (N) län.
Östra Götaland
: Kronobergs (G), Jönköpings (F), Kalmar (H) och Gotlands (I) län.
Södra Götaland
: Blekinge (K) och Skåne (M) län.