wedin_tollereds_kraftstation_1

Tollereds kraftstation

Tollereds kraftstation är belägen i Tollereds ström mellan Torskabotten och Säveån. Kraftstationen uppfördes under åren 1908-1909 med en fallhöjd av 47 meter. En viss ombyggnad av maskineriet skedde under åren 1933-34. Vattnet leddes ursprungligen via en ca 300 meter dels nedgrävd dels i luften gående järntub. I byggnadsminnet ingår kraftstationsbyggnaden, vattentuben och dammanläggningen men delar av tubens sträckning under mark är idag borttagen. Tollereds övre och nedre kraftstation stängdes 1981 i samband med att Nääs fabrikers 150-åriga verksamhet nedlades. I syfte att bevara och levandegöra kraftstationens kulturhistoriska värden bildades 1980 Museiföreningen Tollereds Öfvre kraftstation som arrenderar kraftstationen av kommunen. En del av bilderna är lånade från Länsstyrelsen i Västra Götaland och fotograferade av Sverker Larsson.