olidans_kraftstation_raa
Olidans kraftstation. Foto: Riksantivkarieämbetet, Bebyggelseregistret.

Olidans kraftverk, intagskanalerna o bockkranen

Sedan medeltiden har fallens kraft i Trollhättan utnyttjats av kvarnar och senare småindustri. Stora industrier såsom Nohab och Stridberg och Biörk började sin verksamhet inom området. 1910 färdigställdes Olidens kraftstation, en utbyggnad som innebar statens första åtagande som kraftproducent. Anläggningen hade då fyra stora maskinaggregat och blev landets till effekten största kraftstation, en ställning som den behöll ända till 1940. Till följd av ett ökande kraftbehov kom Olidestationen att få sin slutliga utformning först 1921 i och med att en tredje utbyggnadsetapp då avslutades. En förvånansvärt insiktsfull samtid slog tidigt vakt om de estetiska värdena vid samtliga utbyggnader i Trollhättan. De förlorade skönhetsvärdena naturingreppet innebar försökte man ersätta genom att skapa nya, vilket inte minst byggnadernas exteriörer fortfarande bär vittnesbörd om. Fotografierna är taget av Sverker Larsson och är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.