krokslatts_fabriker
Bilden lånad från Bebyggelseregistret och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Krokslätts fabriker

Under 1800-talets senare hälft anlades många textilindustrier i och omkring Göteborg. Sträckan längs Mölndalsån erbjöd rikligt med processvatten, goda kommunikationer och lägre markpriser än inne i Göteborg. Området vid nuvarande Krokslätts fabriker började byggas ut under 1870-talet. Det inköptes 1877 av firman Claes Johansson, 1893 ombildad till Claes Johansson & Co:s Väfveriaktiebolag som 1930 slogs samman med Mölnlycke Väveri AB. Efter att ha genomgått några mindre förändringar skedde vid mitten av 1940-talet en omfattande till- och ombyggnad där spinneriet byggdes på med två våningar i söder och en förbindande nybyggnad uppfördes mellan spinneriet och väveriet. Här finns också det för textilindustrier så karakteristiska vattentornet. Textilindustrin avvecklades under slutet av 1960- och början av 1970-talen. Under 1980-talet har fabriksanläggningen byggts om och utgör idag ett företagscentrum med många olika verksamheter. Byggnaderna rymmer en provkarta över industribyggnadsutvecklingen: från takkonstruktioner och pelare i trä till gjutjärnspelare, järnbalkar och takkonstruktioner i betong. Fotografiet och informationen är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.