Gamla rikstvåan
Gamla rikstvåan. Foto: Tomas Brandt, 2009, Bohusläns museum, fotoarkivet.

Gamla rikstvåan

År 1891 kom en lag som fördelade skyldigheten att underhålla vägarna till alla landsbygdsfastigheter. Därefter ändrades skyldigheterna bl. a. på 1920-talet, 1934 och genom 1943-års lag om allmänna vägar. Vägväsendet förstatligades dock inte förrän 1944. Vägen Åsen - Rikstvåan är anlagd 1901 och ersatte en äldre sträckning som gick genom Åsens bebyggelse. Den har en form av gatubeläggning, smågatsten med kantbalkar som blev alltmer vanlig på 1920-talet. Att belägga landsvägar med gatsten upphörde vid mitten av 1950-talet. Vid vägens södra ände finns en äldre stenvalvsbro. Vägen togs ur trafik 1956.