stromsholms_kanal
Copyright Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Strömsholms kanal

Strömsholms kanal utgörs av en 10 mil lång farled som sträcker sig mellan Smedjebacken i norr och Borgåsund vid Mälaren i söder. Till huvuddel består farleden av natur¬liga vattenvägar men kanalen kompletteras av 11 km grävd kanal och 26 slussar. Höjdskillnaden är 100 meter. Ar¬betet med Strömsholms kanal påbörjades 1777 och 1795 var förbindelsen färdig. Mellan 1841 och 1861 byggdes kanalen om och murverket i slusskamrarna fick sin nuvarande utform¬ning. Trafiken på den ombyggda kanalen var först omfattande, men minskade när järnväg och lastbil alltmer tog över transporterna. Senare framhölls dock kanalens kulturhistoriska värde och ett restaureringsarbete påbörjades 1962. 1970 kunde farleden åter öppnas. Till kanalanläggningen hör även sluss- och brovaktarstugor, ekonomi-byggnader, broar, bodar, kajer, bryggor, magasinbyggna¬der, sättskjul m. m. Information och bild är hämtat från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida. På karta syns slussvaktarbostad i Surahammar.