Flottsund_lighthouse
Flottsunds fyr. Foto: Irishjames, wikimedia commons, cc by.

Flottsunds fyr

För att säkra angöringen av Fyrisån och Uppsala hamn lät Uppsala stads hamndirektion år 1929 uppföra en fyr vid inloppet till Fyrisån från Ekoln. Fyren utgjordes av en cirka sex meter hög järnkonstruktion i fackverksteknik på ett stenfundament. Fyrapparaten, system AGA-Dalén med linsapparat av sjätte ordningen, drevs med acetylengas som förvarades i tuber i ett skåp i fyrens nedre del. Fyren ägs och sköts av Uppsala kommun. I början av 1990-talet släcktes fyren och råkade i förfall. 1995-1996 gjordes en helrenovering och fyren tändes åter. Arbetena genomfördes under ledning av projektet Årike Fyris/tekniska kontoret och kulturnämnden vid Uppsala kommun. Fyren och fyrapparaten är intakt sedan den uppfördes 1929 och är en av få i landet, om ens någon, som fortfarande drivs med acetylengas.