Dannemora gruvlaven_mines_Sweden
Gruvlaven i Dannemora. Foto: Riggwelter 2007, wikimedia commons cc by.

Dannemora gruvor, Gruvlaven med sovringsverk m.m.

Gruvlaven, sovrings- och anrikningsverket, gruvstugan och transportbandet
Efter ett stopp från slutet av 1920-talet återupptogs gruvdriften i Dannemora 1935. Två år senare ombildades Dannemora gruvintressenter till aktiebolag med Fagersta Bruks AB som största ägare. År 1946 beslutade ägarna att ett nytt centralschakt skulle sänkas och att ett nytt sovrings- och anrikningsverk skulle uppföras. Anläggningen togs i drift 1956. Två år senare var även anrikningsverket och gruvstugan uppförda. Med den nya anläggningen kunde produktionen nära nog tredubblas. Laven, sovrings- och anrikningsverket byggdes i armerad betong. Gruvlaven är 72 meter hög och innehåller hisschakt för två bergskipar förutom personhiss, f.d. vattenmagasin för Österbybruk och Dannemora samt mindre lokaler för reparationsarbeten m.m. Sammanbyggd med laven är sovringsverket, där malmen, sedan den passerat två grovkrossar under jord, bearbetades till olika fraktioner av styckemalm, mull och makadam. Malmen forslades sedan vidare via transportband till malmupplaget, där den lastades på järnvägsvagnar för transport till Hargshamn och utskeppning. Via en förbindelsegång över järnvägsspåret kom man till gruvstugan som innehöll kontor, omklädningsrum och matsalar. Gruvan lades ned 1992 av dåvarande ägaren SSAB. Då stängdes även schaktet. Gruvan återstartades 2012 av bolaget Dannemora Mineral AB. I samband med nystarten ändrades skyddsbestämmelserna för byggnadsminnet Gruvlaven radikalt. Bland annat har ett nytt anrikningsverk byggts tätt intill.