1280px-Kristianstad_central_1
Kristianstads station. Foto: David Castor 2011, wikimedia commons, CC BY.

Kristianstads station

När järnvägsnätet var som mest utbyggt var Kristianstad, "de sju linjernas stad", helt omgärdad av linjer åt alla håll. Det största tongivande företaget var Christianstad - Hessleholm jernväg (CHJ), som sedermera kom att äga samtliga enskilda banorna vars trafik anlöpte Kristianstads och Långebros stationer. CHJ, som invigdes 1865, räknas som den första enskilda järnvägen i Skåne. Majoren och järnvägsarkitekten Claes Adolf Adelsköld ritade samtliga stationshus utmed Christianstad - Hässleholmsbanan. Det fanns ett antal olika typer av stationshus där typ I huvudstation var den största och mest påkostade. Kristianstads station är en så kallad huvudstation och fick storlek och utseende därefter.
Stationshuset uppfördes år 1865. Det tidiga 1900-talets expansion medförde en stor omdaning av stationsmiljön med ombyggnaden av stationen och godsmagasinet 1917-1918.
Ett par år tidigare hade ett nytt lokstall uppförts i två etapper (1912 och 1914). Verkstadsbyggnaden vid sidan av lokstallet tillkom 1908. Ytterligare modernisering och ombyggnad av stationsområdet har bl.a. skett under 1950-talet och 1990-talet.