Wedin_hafla_hammarsmedja_4

Häfla hammarsmedja

Den första hammarsmedjan vid nuvarande Häfla Övre Bruk började anläggas 1682. Fram till 1924 pågick en praktiskt taget kontinuerlig produktion av stångjärn och smältstycken vid smedjan. Från början fanns två härdar och en hammare. Från 1830-talet påbörjades en omfattande försöksverksamhet som resulterade i en växande tillverkning av produkter, med stångjärnet och smältstyckena som halvfabrikat, exempelvis spik, redskap och hästskor. Detta skedde dock i nya anläggningar nedströms. Detta gjorde att mycket av de äldre anläggningarna bevarades i ursprungligt skick vid Häfla Övre Bruk. Det gäller främst smedjan och den mindre hammaren, båda förmodligen från sent 1700-tal. Tyskhärden har moderniserats under 1800-talet, men har troligen i allt väsentligt bevara sitt ursprungliga utseende. I smedjan finns dessutom en tung smälthammare (mumblingshammare), blåsmaskin, lancashirehärd, vattenhjul och rännor. Till anläggningen hör även gnisterhus och klensmedja, båda från 1800-talet, samt grundrester efter stålugn och kolhus. Bruksdriften har kompletterats med ett sågverk som innehåller maskinutrustning, rekonstruerad vattenränna samt sågplan och brädgård. Personalen uppgick som mest till ca tio personer. De bodde i bostadshusen Grålus, Smedsbyggningen eller Labbit norr om smedjan. Förvaltaren bodde i en särskild bostad sydost om smedjan, som också innehöll brukskontoret.