IMG_9130
Bruno Mathssons glashus (1956) i Kosta. Byggnadsminne sedan 2007. Foto: Jan af Geijerstam 2016.

Kosta bruksmiljö

Kosta brukssamhälle är ett riksintresse för kulturmiljövården. Glasbruket grundades 1742 och är ännu i drift. Rester efter den äldsta hyttan finns kvar medan dagens hyttor härrör från 1902 och 1978. Kring hyttan växte under 1700-talets senare hälft ett samhälle upp med bostäder för de i hyttan verksamma mästarna. Senare tillkom även bruksherrgård och ekonomibyggnader för brukets behov. Bland märkespunkterna finns Bruno Mathssons glashus, numer byggnadsminne, Folkets hus med sin rika interiör och f.d. kommunhuset – tre välbevarade byggander som är viktiga exempel på byggnader från brukets blomstringstid och av nationell betydelse ur arkitekturhistorisk synpunkt. För den som vill veta mer, finns skriften Kosta bruksmiljö – kulturmiljö av riksintresse. Den är utgiven av Länsstyrelsen i Kronoberg och finns gratis att ladda ned.