Nors_ångsåg_02
Nors ångsåg. Foto: Hans Lindqvist Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Nors ångsåg

Nors ångsåg är ett av de många mindre sågverk som anlades i Norrlands inland under senare delen av 1800-talet. Deras produkter avsattes framförallt på den lokala marknaden, till skillnad från de stora sågarna vid kusten, som exporterade större delen av sina trävaror. Såg med maskinhus byggdes under 1897-98 av Jon Hansson på gården Björs i Nor och drevs till en början av ett handelsbolag. Från år 1909 ägdes sågen av Hansson ensam och har sedan dess gått i arv i släkten.
Efter något år sysselsatte sågen tolv arbetare. Omkring år 1901 kunde en del av dessa få bostad i en nybyggd arbetarkasern med fyra lägenheter om ett rum och kök, strax norr om såghuset. Kasernen byggdes i två våningar med ett utskjutande trapphus, som försågs med förstukvist omkring år 1930. Till arbetarbostaden hör ett uthus med förråd, vedbodar och sovplatser för sommarbruk, samt en byggnad rymmande stall, smedja och kolbod. Dessa är förmodligen samtida med bostadshuset. År 1937 tillkom ett spånhus, dit spånen från såghuset fläktades via en bevarad spånledning. Till spånhuset hör också ett utbyggt dass. Maskinhuset byggdes om år 1923 för ny ångmaskin och panna. Sedan sågningen upphört 1956 pågick hyvling under ytterligare tre år. Därefter revs sågverksbyggnadens intagsbrygga och utkastränna, virkesmagasin, stavhus, kolhus och kolkasern. I övriga delar har miljön bevarats intakt sedan sågverkstiden. Intagsbrygga och utkastränna rekonstruerades vid restaurering 1984-85.
Samtliga byggnader är ytterst välbevarade, även interiört. Maskineriet i pannhus och såghus är intakt. Dessutom finns här en mängd tillbehör, reservdelar mm. Även smedjans utrustning finns till stora delar bevarad.