everts3
Bolsågen Evertsberg. Foto: Byalaget Evertsberg.

Bolsågen i Evertsberg

Under 1800-talets sista decennier öppnades Älvdalens skogar för råvaruexploatering. Bolsågen visar hur man med begränsade resurser men med en gemensam organisation lyckades tillgodogöra sig ny och effektivare teknik för att tillgodose den ökade lokala efterfrågan på sågade trävaror. Bolsågen utgör en viktig del av historien om hur skogarna i norra Dalarna kom att nyttjas under övergången till det moderna industrisamhället. Bolsågen är ett vattendrivet sågverk på en mindre samfälld skogsfastighet i anslutning till ån Vasslen tre kilometer öster om byn Evertsberg. Sågen uppfördes 1894, eller tidigare, gemensamt av 24 gårdar som en så kallad husbehovssåg.

Den nuvarande sågmekanismen inköptes under 1900-talets första år och är tillverkad av Anders Mattssons järn i Mora. Sågverket är en flerbladig ramsåg med stativ och matning samt vagnar av gjutjärn. Stativet står mitt i såghuset, som är byggt av trävirke i två våningar.

På övervåningen sker matningen av sågtimret samt sågningen. I bottenvåningen ryms delar av kraftöverföringen och här samlas också spånet upp. Vid sågning fyller man sågdammen med vatten, som leds fram genom ett system av kanaler och regleringsdammar. Från sågdammen släpps vattnet i en ränna ned till vattenhjulet vid såghusets ena långsida.

Vattenhjul, axel och vevstake är gjorda av trä men delvis förstärkta med järnbeslag. Axelns lager vilar i rotvirke och smörjs med vatten. Kraftöverföring sker även till en slipmaskin för slipning av sågblad.