Portalkvarn 14 Franska_bockkranen_sett_från_Hantverkaregatan
Portalkvarn 14. Foto: Henrik Sendelbach 2004, wikimedia commons, cc by.

Örlogsstaden Karlskrona: Portalkran 14

Portalkran 14, maskinnummer 9214, även kallad "Franska kranen", "Blå kranen" eller "Hundratonnaren" representerar Karlskronavarvets utveckling under 1900-talet. År 1959 började den franska firman Applevage montera upp kranen i västra varvsområdet som ersättning för en äldre kran. Monteringen sysselsatte 12-15 franska montörer och lika många svenskar. Kranen togs i drift den 5 augusti 1960; dess uppgift var att utrusta fartyg och bistå med tunga lyft, en mycket viktig funktion i varvets verksamhet. Kranen väger 670 ton och löper på sammanlagt 28 hjul med en högsta hastighet av 50 m/min. Lyftkapaciteten är 100 ton, största lyfthöjd över kajplan är 50 m och kranens maxhöjd över kajplanet är 78 m. Motvikten på vipparmen är 110 ton. Förarhytten sitter på 28 meters höjd. En 360 meter lång tillhörande kranbana löper längs kajkanten. Banans spårvidd är 10,5 meter. Kranen är bevarad i sitt ursprungliga skick och sammanhang, i en fortfarande pågående verksamhet. Den sena industrialismens kulturarv håller på att försvinna och Portalkran 14 är sannolikt den sista verkligt stora kranen som finns bevarad i en så komplett miljö som Karlskronavarvet. Helheten i den välbevarade varvsmiljön är en avgörande faktor för varvets kulturhistoriska värde. Portalkran 14 är en del av det funktionella sambandet i varvsmiljön och världsarvet. Portalkran 14 är en representant för kulmen på en teknisk utveckling nr det gäller stora utrustningskranar för varvsindustrin. Tillsammans med andra kranar på området visar den en kontinuitet i den teknikhistoriska utvecklingen och kan ge en bred och pedagogisk bild av de tekniska framstegen.
Kranen är en symbol för några av Sveriges, och Karlskronas, historiskt viktiga näringsgrenar; tung tillverkningsindustri samt in- och utrikes sjöfart. Kranen är en viktig komponent i stadsbilden, som ett landmärke i staden från såväl land som hav, som ett monument över människors arbete och vardag samt den verksamhet som varit starkt bidragande till stadens utveckling.
Det finns en lång rad anläggningar och enskilda byggnader i Karlskrona som är byggnadsminnesmärkta och de flesta är nära kopplade till Örlogsstaden Karlskrona, som även är ett världsarv. I urvalet på sim.se redovisar vi byggnadsminnen som i någon mening är produktionstekniska. Vissa av dessa ligger (ännu) inom militärt skyddsområde och är därför normalt inte tillgängliga för allmänheten.