vattenverksanlaggningen_i_froarp
Foto: Blekinge Länsstyrelse.

Gamla vattenverksanläggningen i Froarp

Under senare delen av 1800-talet hade Karlshamns stad stora problem med sin färskvattenförsörjning. 1895 beslöt Stadsfullmäktige att bygga vatten- och kloakledningar och i Froarp uppfördes 1901-1903 en vattenverksbyggnad, pumphus, kulvertar, dammar samt en maskinistbostad. En högreservoar byggdes på Pengaberget. Vattenverksbyggnaderna i Froarp är exteriört och interiört mycket välbevarade. Den tekniska utrustningen med pumpar, rörledningar o.s.v. har bevarats i det närmaste intakt. Det gamla vattenverket i Froarp lades ned i mitten av 1960-talet. Reservoaranläggningen på Pengaberget var i bruk fram till 1967.