Verksamhetsmål

 

Svenska Industriminnesföreningen, verksamhetsmål – antagna vid årsmötet 12 mars 2012 som hölls på Beckholmen i Stockholm.

Vad är SIM?

Svenska Industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989. Föreningen skall verka för bevarandeinsatser, dokumentation, levandegörande och forskning kring industrisamhällets historia och kulturarv. Föreningen skall samla enskilda och organisationer som arbetar för industrisamhällets kulturarv i Sverige.

Vad gör SIM?

SIM:s viktigaste instrument för att uppnå föreningens mål är:
– att fungera som ett nätverk för yrkesverksamma inom fältet industriarv och industrihistoria i främst Sverige;
– att via sin hemsida och andra digitala medier löpande förmedla information till, från och mellan medlemmar om de senaste rönen inom industrihistorisk forskning och bevarandefrågor, i Sverige och internationellt, liksom aktualiteter på området inom kulturmiljövård, museer och arkiv. Dessa medier skapar utrymme för medlemmarna att kommunicera, åskådliggöra och debattera aktuella frågor.
– att vara remissinstans i industriarvsfrågor i Sverige och en partner vid bland annat anordnande av konferenser, möten samt utställningar.
– att som representant för Sverige inom The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) vara Sveriges röst i industriarvsfrågor på den internationella arenan. Ett medlemskap i SIM innebär även fullvärdigt medlemskap i TICCIH och därigenom får SIMs medlemmar TICCIH:s nyhetsbrev.
– att årligen utse Årets industriminne i syfte att lyfta fram långsiktiga och nyskapande insatser för att bevara anläggningar eller miljöer som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor. Nomineringar kan lämnas av medlem eller icke medlem. Beslut om pristagare föregås av såväl platsbesök som genomgripande diskussioner inom SIM. Utdelningen av utmärkelsen Årets industriminne skall samordnas inom ramen för en gemensam Industrihistorisk dag.

Vilka är SIM:s medlemmar?

Svenska industriminnesföreningen är öppen för enskilda och organisationer som delar målsättningen.
Föreningen skall i första hand skall inrikta sin verksamhet mot professionellt verksamma inom fältet industriarv/industrihistoria, dvs. inom detta fält verksamma organisationer samt enskilda vid forsknings- och utbildningsinstitutioner, myndigheter, museer, arkiv liksom fristående aktörer.
Föreningen samarbetar med andra föreningar och grupper inom det industrihistoriska fältet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i SIM omfattar även medlemskap i TICCIH.

SIM:s styrelse

Målet är att styrelsen i SIM skall vara sammansatt av personer som representerar myndigheter, forskningsinstitutioner, museer, arkiv samt fristående aktörer som är verksamma inom industriarvsfältet.

keyboard_arrow_up