Stadgar

 

Svenska industriminnesföreningens stadgar antogs vid föreningens bildande 1989. De har sedan genomgått smärre revisioner och återges här nedan.

 • 1 Syfte och ändamål

Svenska industriminnesföreningen skall verka för bevarandeinsatser, doku­menta­tion, levande­görande och forskning kring industrisamhällets historia och kulturarv. Föreningen skall samla enskilda och organisationer som arbetar för industrisamhällets kulturarv i Sverige.

 • 2 Internationellt samarbete

Inom föreningens verksamhetsområde skall det internationella samarbetet till­mätas speciell betydelse. Föreningen skall utgöra svensk nationalkommitté av The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH).

 • 3 Samarbete med andra organisationer

Föreningen skall verka för ett brett samarbete med institutioner, företag och myndigheter med vilka föreningen har gemensamma intressen inom fören­ingens och TICCIH’s verksamhets­områden.

 • 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av alla som stödjer föreningens syfte och ändamål. Medlemskap kan vinnas av såväl enskilda som organisationer. Gen­om föreningen är medlem representerad inom TICCIH.

 • 5 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes av årsmötet.

 • 6 Årsmöte

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse skall utgå tre veckor före årsmötet. Rösträtt på mötet har medlem som erlagt medlemsavgift. De år då årsmötet samman­fall­er med TICCIH’s stämma (general meeting) skall årsmöte hållas före denna.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare
 3. Redovisning av verksamhetsberättelse
 4. Redovisning av föreningens förvaltning och räkenskaper
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av ordförande och styrelseledamöter samt revisorer
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Övriga frågor
 • 7 Rösträtt

Vid votering har varje medlem (enskild som institutionell) en röst.

 • 8. Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen utgörs av ordförande och minst sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ord­förande, sekreterare och kassör och beslutar om vem/vilka som skall teckna föreningens firma. Val av ord­förande i styrelsen sker för en tid av ett år. Val av halva antalet övriga styr­el­se­ledamöter sker för en tid av två år. Styrelsen kan till sig adjungera leda­möter för särskilda uppgifter.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna inräknat ordföranden är närvarande. Vid omröstning fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 • 9 Valberedning

Vid årsmötet sker val av ordförande samt en ledamot och en suppleant i val­beredning för en tid av två år.

 • 10 Styrelsens arbete

Styrelsen skall leda och samordna för­en­ing­ens verksamhet och vara för­en­ing­ens kontaktorgan med TICCIH.

 • 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmötet för en tid av två år utsedda revisorer med suppleant.

 • 12 Stadgeändring

Ändring av stadgarna skall beslutas av ordinarie årsmöte och fastställas av extra årsmöte, till vilket förflutit minst en månad, eller av nästkommande ordinarie årsmöte.

 • 13 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas av ordinarie årsmöte med minst tre fjärdedels majoritet och fastställes på samma sätt av extra årsmöte, till vilket förflutit minst en månad, eller av nästkommande ordinarie årsmöte. För­en­ing­ens tillgångar ska vid upplösning överlåtas till närstående ideell organisation.

keyboard_arrow_up