Om föreningen

Svenska industriminnesföreningen bildades 1989 som en nationell förening för industrisamhällets historia och kulturarv. Under 2011 inleddes en rejäl nysatsning för att bredda och fördjupa arbetet.
Föreningens nya hemsida är det viktigaste uttrycket för att nå föreningens verksamhetsmål – som antogs 2012. Av speciell vikt är här att föreningen ska fungera som ett nav för ett nätverk bland yrkesverksamma inom fältet industriarv och industrihistoria.

En annan del av nysatsningen är att föreningens årsmöte 2012 beslutade att ett medlemskap i SIM med automatik även ska omfatta medlemskap i The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (Ticcih). På detta sätt fördjupar och utvidgar vi arbetet enligt §2 av föreningens stadgar.

Enligt stadgarna ska föreningen också verka för ett brett samarbete med institutioner, företag och myndigheter med vilka föreningen har gemensamma intressen. Vi har initierat samtal om ett närmare samarbete med andra fritstående föreningar på industriarvsområdet.

Föreningens löpande arbete sköts av styrelsen på ideell basis. Under 2012 och 2013 har vi erhållit anslag från Riksantikvarieämbets anslag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Anlaget har i huvudsak använts till utvecklingen av hemsidan.