Värna kulturmiljöerna vid vattendragen kräver SIM i remissvar

Miljö- och energidepartementet har lämnat ett förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft (M2017/01639/R). Målet är att värna biologisk mångfald och god vattenmiljö. Genom sin utformning hotar dock förslaget centrala kulturhistoriska värden vid landets vattendrag, inte minst industrihistoriska miljöer. Nu har Svenska industriminnesföreningen lämnat ett kritiskt remissvar. Sammanfattningsvis anser SIM att förslaget innebär mycket stora risker för centrala kulturhistoriska värden, att Riksantikvarieämbetet och kulturmiljövårdande intressen bör ges ett direkt och starkare inflytande i arbetet att särskilda medel avsätts för att stärka kunskapsunderlaget om kulturmiljöer vid vatten samt att medel avsätts för tillståndskostnader och miljöanpassning för vattenverksamheter som inte är elkraftsproducenter. Klicka här så kan du läsa hela remissvaret.

Föreningen delar kritiken med en rad andra remissinstanser, bl.a. Riksantikvarieämbetet, Sveriges Hembygdsförbund, Arbetsam, Arbetets museum, Europa Nostra Sverige.  Alla remissvar finns att hämta hem från Miljö- och enerigidepartementet. Klicka här så kommer du till en sida där du kan välja vad du vill läsa