UPPROP KULTURARV

UPPROP KULTURARV - Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

10 organisationer, däribland Svenska Industriminnesföreningen, har tagit initiativ till “UPPROP KULTURARV”. På den gemensamma webbplatsen (https://uppropkulturarv.se) skriver man:

Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det anges att “det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.”

Våra kulturmiljöer är en ändlig resurs som vi är skyldiga att värna för framtida generationer. Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar emellertid vårt kulturarv, genom rivningar, förvanskning av stadsbild, kulturmiljöer och befintlig bebyggelse samt ingrepp i parker och grönska. Medborgarna protesterar alltmer mot bristande varsamhet med kulturarvet i plan- och byggprocesser. Trots miljömål och stark lagstiftning till skydd för kulturarvet är skyddet i praktiken svagt. 

9 mars 2020 anordnas ett öppet seminarium på temat: 
Hur kan metoder utvecklas för ökad varsamhet i plan- och byggprocesser?
 

Seminariet hålls i Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm. Inbjudan och länk för anmälan hittar du här:
https://uppropkulturarv.se/seminarium/
Inbjudan som pdf.

Initiativtagare till uppropet:
Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
Europa Nostra – Sverige
Kommittén för Gustavianska Parken
Kulturmiljöfrämjandet
Samfundet S:t Erik
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska Industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägareförbund
Urban City Research

Följande organisationer/föreningar meddelat att de också står bakom uppropet (20200209):
Centrum för byggnadskultur i västra Sverige
Förbundet för Ekoparken,Stockholm
Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm
Föreningen FASAD (Göteborg)
Föreningen för Byggnadskultur i Umeå
Föreningen Södermalmsparkernas Vänner
Föreningen Vårda Uppsala
Stadsmiljögruppen Östersund
Vaxholms Vänner
Östergötlands Hembygdsförbund

Läs mer på:
https://uppropkulturarv.se
Uppropet som pdf.