SIM:s yttrande SOU 2015:88, Gestaltad livsmiljö

I oktober 2015 lämnade den särskilde utredaren Christer Larsson betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design till kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke. . Betänkandet, SOU 2015:88), har varit ute på remiss. SIM är en av de instanser som lämnat in ett yttrande.