SIM:s yttrande SOU 2015:89, Ny Museipolitik

I oktober 2015 lämnade museiutredningen över sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Utredningen föreslog en ny inriktning för den statliga museipolitiken, med bland annat en särskild museilag, en ny museimyndighet och ett nytt statsbidrag till museiverksamhet. Betänkandet, Ny museipolitik SOU 2015:89, har varit ute på remiss. SIM är en av de instanser som lämnat in ett yttrande.