Ny rapport från RAÄ:
Ökad hänsyn till kulturmiljöer vid vattendrag

Kulturmiljöer vid vattendrag – såsom dammar, kvarnar och lämningar efter timmerflottning – befinner sig i skärningspunkten av ett komplext sammanhang av olika politiska mål, regelverk och intressen som får konsekvenser för kulturmiljöerna. I anslutning till vattenvårdsåtgärder kan det uppstå konflikter mellan olika samhällsmål; å ena sidan förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald och å andra sidan kulturmiljöer som ska bevaras, användas och utvecklas. Sådana målkonflikter kan också leda till att kulturmiljöer skadas eller rivs ut.

Riksantikvarieämbetet har därför utvärderat förutsättningarna för att kulturmiljöer beaktas i samband med utredning och prövning av vattenverksamhet vid rinnande vatten.