Göran Lindahl och industrins landskap

Det senaste numret av Bebyggelsehistorisk tidskrift (nr. 72/2016) ägnas professorn i arkitekturhistoria, Göran Lindahl (1924-2015). Bland dennes många betydelsefulla insatser för den bebyggelsehistoriska forskningen hör hans roll som inspiratör och metodutvecklare för forskning och praktik kring industrins samtida och historiska miljöer. I det nu aktuella numret av Bebyggelsehistorisk tidskrift beskriver Maths Isacson och Helene Sjunnesson om just detta, i en längre artikel under rubriken "Inspiratör med tidig blick för industrilandskap". Artikeln kastar nytt ljus över framväxten av det industrihistoriska fältet om artikelförfattarna betonar speciellt hur Lindahl lade vikt vid helheten, sammanhanget mellan landskap, bebyggelse och samhällsformationer och förändringar över tid. Lindahls inledningsanförande till TICCIH-konferensen i Stockholm 1978 är ett av många exempel på detta. Sim.se kan här presentera anförandet i sin helhet: Industrialization – its influence on landscape and building.