Kurs Industrisamhällets kulturarv

Kursen Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system anordnas av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.
2 maj 2019 - 9 juni 2019 och 1 maj 2020 - 7 juni 2020.


Industrihistoria och industrisamhällets kulturarv står i fokus för denna kurs på avancerad nivå, där industriminnesvårdens framväxt med kulturhistorisk värderingsproblematik samt strategier och problem vid bevarande och återanvändning, är centrala moment i kursen.


Läs mer här.