Industrihistoria över gränserna - Västernorrland - Satakunta

Vi brukar, visar, förvaltar och vårdar våra industrihistoriska kulturmiljöer på en rad olika sätt. Historien från vårt industrisamhälle är också fortsatt synlig i forskning och på museer i olika aktiviteter. Hur går vi vidare med detta arbete och vilken roll spelar det industrihistoriska kulturarvet i samhället idag? Under dessa dagar vill vi ge exempel på olika verksamheter sprungna ur det industrihistoriska arvet, både i Satakunta i Finland och Västernorrland i Sverige. Allt från järnbruk, varvsindustri, sågverk, pappersindustri och bryggerirörelse. Förhoppning med detta seminarium är att ge ökad kunskap kring vår gemensamma industrihistoria samt ge ökad inspiration till fortsatt arbete inom arbetsfältet.

Seminariet arrangeras av Murberget, Länsmuseum Västernorrland. Seminariedagar 24 – 25 april 2013, Sundsvalls Stadshus