Beslut om detaljplan för Gasklocka 3 & 4 överklagat

Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade vid sitt sammanträde den 7 april att anta detaljplanen för Gasklocka 3 och 4, Norra Djurgårdsstaden. Detaljplanen innebär att Gasklocka 4 rivs. På platsen byggs istället ett cirka 140 meter högt bostadstorn. Sedan detaljplanen överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholm att fastställa planen den 13 oktober 2014. Nu har inte mindre än sju överklaganden kommit till Mark- och miljödomstolen.

Av dessa kommer en från Djurgården - Lilla Värtans miljöskyddsförening och en från Ekoparksförbundet. Båda anser att nybygget hotar de värden som Kungliga Nationalstadsparken avses vårda. På samma linje går även Djurgårdens hembygdsförening som i sin överklagan även lägger stor vikt vid gasklockornas omistliga kultur- och industrihistoriska värden, med tonvikt på att helheten måste bevaras. Tilläggas kan att även Fortum, som är i färd med att bygga en stor värmeanläggning cirka 2 km från den tänkta platsen för det nya bostadstornet har överklagat planen, dels då bolaget ser kommande konflikter på grund av skorstensröken från verket, men även för att man befarar svårigheter att få igenom framtida utbyggnader på grund av närheten till det planerade bostadstornet.