8 miljoner kronor att dela ut till arbetslivets museer

Regeringen har beslutat att höja anslaget till landets arbetslivsmuseer till åtta miljoner kronor.

Ända sedan 2002 fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till verksamheter som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, både inom privat och offentlig sektor – arbetslivsmuseer. Beloppet att fördela bestäms år från år i regeringens budgetproposition.

För 2016 höjdes anslaget med två miljoner kronor till totalt åtta miljoner. Sista ansökningsdag är 18 mars. Mer information om bidraget finns på Riksantikvarieämbetets webbplats, under denna länk. Där finns också blanketterna att ladda ned.

Som ytterligare kriterier för att få anslag anger Riksantikvarieämbetet att verksamheten ska kunna relateras till industrisamhällets kulturarv antingen vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten. Organisationen/föreningen bör vara stabil med dokumenterad verksamhet. Inte bara ideella föreningar, utan även företag och stiftelser kan komma i fråga för bidrag, liksom i viss mån experimentverksamhet eller nya initiativ.

Vid fördelning av bidragen samråder Riksantikvarieämbetet med Statens kulturråd, Riksarkivet, Arbetets museum, Nordiska museet, Statens maritima museer, Statens försvarshistoriska museer, Trafikverkets museer och Tekniska museet.

Arbetet styrs av Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer .