Riksintressen

Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid.

Det handlar om områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, till exempel jord- och skogsbruk, rennäring och yrkesfiske, råvaruutvinning, energiutvinning, vattenförsörjning, natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv. Områdena pekas ut som områden av riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Riksantikvarieämbetet skriver att: "begreppet riksintresse understryker att all planläggning ska ske under hänsynstagande till viktiga intressen som är gemensamma för hela landet." Avsikten är att nationellt utpekade intressen ska tillgodoses i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om ändrad markanvändning. Vill du veta mer om begreppets rättsliga och praktiska innebörd kan du läsa mer på Riksantikvarieämbetets hemsida