ArbetSam, Europa Nostra, ICOMOS, Svenska byggnadsvårdsföreningen & Sveriges hembygdsförbund

Vid sidan av Svenska industriarvsföreningen har ytterligare fem nationella föreningar verksamhet som i olika utsträckningar arbetar med industriarvet. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) organiserar cirka 500 anläggningar och museer, de allra flesta industriarvsmiljöer. De fyra övriga är Europa Nostra Sverige, ICOMOS Sverige, Sveriges hembygdsförbund och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) är en svensk nationell ideell förening för arbetslivsmuseer där ett arbetslivsmuseum är en verksamhet som ska bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, både fysiska och immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten. Läs mer här

Europa Nostra bildades 1963 och är en ideell organisation för bevarandet av Europas kulturarv. Föreningen fungerar som en paraplyorganisation inom kulturarvsfältet i Europa. Industriarvsfrågor har fått en ökad uppmärksamhet i Europa Nostras arbete. Svenska industriminnesföreningen är institutionell medlem av Europa Nostra. Läs mer här.

ICOMOS (International council of monuments and sites) är en sammanslutning för olika kategorier yrkesverksamma inom kulturmiljövården över hela världen. Svenska industriminnesföreningen är institutionell medlem i ICOMOS Sverige. På internationell nivå finns ett formaliserat samarbete mellan TICCIH och ICOMOS, med två överenskommelser av central betydelse. SIM är ICOMOS Sveriges expertkommitté för industriarvsområdet. Läs mer här.

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som bildades 1975 och som har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling – i människans och samhällets tjänst. Industriarvets byggnader och miljöer är en viktig del av föreningens verksamhet. SIM har ett kontinuerligt utbyte med Svenska byggnadsvårdsföreningen. SIM som organisation är  medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Läs mer här.

Sveriges Hembygdsförbund bildades 1916 och organiserar landets hembygdsföreningar. Hembygdsföreningarnas fokus ligger på det agrara samhällets arbete och liv och den tidiga industrialismen. Även den senare industrialismen finns representerad i hembygdsföreningarnas miljöer och samlingar. Läs mer här.