ArbetSam

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) är en svensk nationell ideell förening för arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är en verksamhet som ska bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, både fysiska och immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten. SIM och ArbetSam står varandra nära. Ett viktigt samarbete har varit de industrihistoriska konferenserna 2012 och 2015.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och har cirka 500 medlemmar. Detta gör ArbetSam till Sveriges största museiförening. ArbetSam är en ideell förening som vill främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv.

Enligt sina stadgar är ArbetSam "en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening vars ändamål är att utifrån ett underifrånperspektiv främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet."