Europa Nostra Sverige – och internationellt

Europa Nostra bildades 1963 och är en ideell organisation för bevarandet av Europas kulturarv. Föreningen fungerar som en paraplyorganisation inom kulturarvsfältet i Europa. Industriarvsfrågor har fått en ökad uppmärksamhet i Europa Nostras arbete, bl.a. genom en speciell Industrial and Engineering Heritage Committee. Svenska industriminnesföreningen är institutionell medlem av Europa Nostra.

Idag är cirka 250 föreningar med totalt över 5 miljoner medlemmar samt även ett antal individuella medlemmar anslutna. Dessutom är omkring 150 institutioner, företag m.fl. associerade medlemmar.

Europa Nostra - Sverige bildades 2006 som en nationell förening för att bättre kunna arbeta i Sverige för Europa Nostras syften.

Europa Nostra arbetar för att bevara olika länders specifika kulturarv och för att prioritera kulturarvsfrågorna i handlingsprogram av olika slag på såväl europeisk som nationell nivå. Europa Nostra stödjer kultur- och arkitekturfrågor, stads- och landskapsplanering samt främjar en balanserad och hållbar utveckling av Europas naturliga och byggda kulturarv såväl i stadsmiljö som på landsbygden.

På internationell nivå har Euorpa Nostra en speciell  Industrial and Engineering Heritage Committee (IEHC) för att främja Europas industriella och tekniska kulturarv. TICCIH:s förre ordförande Eusebi Casanelles är en av kommitténs ledamöter.