ICOMOS Sverige – och internationellt

ICOMOS (International council of monuments and sites) är en sammanslutning för olika kategorier yrkesverksamma inom kulturmiljövården över hela världen. Svenska industriminnesföreningen är institutionell medlem i ICOMOS Sverige. På internationell nivå finns ett formaliserat samarbete mellan TICCIH och ICOMOS, med två överenskommelser av central betydelse. SIM fungerar som ICOMOS Sveriges expertkommitté för industriarvsområdet.

ICOMOS uppgift är att tvärvetenskapligt och sektorsövergripande verka för att historiska minnesmärken, miljöer, kulturlandskap och fornlämningar bevaras åt eftervärlden.

Bland medlemmarna finns praktiker, administratörer, forskare, antikvarier, arkitekter, arkeologer, fastighetsförvaltare, ingenjörer, konservatorer, konstvetare, planerare m.fl. ICOMOS är expertorgan åt Unesco i kulturmiljöfrågor och för världsarvskonventionen. ICOMOS finns i mer än 100 länder. ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljövården i Sverige.

SIM/TICCIH och ICOMOS

SIM fungerar som ICOMOS Sveriges expertkommitté för industriarvsområdet. På internationell nivå finns ett formaliserat samarbete mellan TICCIH och ICOMOS, med två överenskommelser av central betydelse:

• Dels The Dublin principles som är en överenskommelse som beskriver principerna för bevarande av industriarvet. Parterna skrev gemensamt under dessa principer i samband med ICOMOS generalförsamling i Dublin 2011.

• Dels ett Memorandum of Understanding, en gemensam avsiktsförklaring, som skrevs under av TICCIH och ICOMOS i november 2014.