2010 Stripa gruva

Svenska Industriminnesföreningen utsåg Stripa Gruva, Lindesbergs kommun, Örebro Län, till Årets Industriminne 2010. Mottagare av utmärkelsen var Lindesbergs Museum och Lindesbergs kommun.

Brytningen av järnmalm vid Stripa har medeltida anor, men storhetstiden inföll under 1900- talet. Som mest, under andra världskriget, var cirka 300 personer anställda. Brytningen lades ned 1977. Gruvan hade då ett djup av 450 meter. Under en längre tid efter nedläggningen användes anläggningen ovan jord för krossning och anrikning av återvinningsprodukter medan själva gruvan användes för forskning och experiment kring framtida förvaring av utbränt kärnbränsle. Idag har även dessa verksamheter upphört. År 1991 började underjordsdelen vattenfyllas. Anrikningsverket är fortfarande funktionsdugligt.

E. Stripa frÜn grÜmullshîgen
Översiktsbild av gruvanläggningen 2008. Foto: Stripa gruva/Lindesbergs museum.

Huvuddelen av byggnaderna inom området är från 1900-talets första hälft. Anläggningen är i det närmaste komplett ifråga om byggnader och maskinutrustning. Möjligheten att följa malmens väg genom anläggningen från laven genom krossar till anrikningsverket och ut via sligutlastningen är ett av anläggningens tydligaste värden. Stripa gruva är sedan 2007 ett byggnadsminne, som ”en sällsynt välbevarad och innehållsrik gruvanläggning. Den är med sitt stora teknikhistoriska värde en kulturmiljö utan motsvarighet i Sverige”. Området kring byggnadsminnet omfattar 70 hektar.

Anläggningen har delvis varit i mycket dåligt skick. Under senare år har den därför genomgått omfattande renoveringar, delvis inom ramen för antikvarisk forskning kring materialet armerad betong.

Tankar om att bevara gruvans ovanjordsdelar fanns redan på 1970-talet och Stripaprojektet har möjliggjorts genom ett starkt och långvarigt engagemang. I arbetet har speciellt föreningen Föreningen Larsbo Kalk och Stripa Gruvas vänner spelat en viktig roll. Samspelet mellan privatpersoner, föreningar, företag, stat och kommun har haft avgörande betydelse för anläggningens fortlevnad. Sedan 2007 ägs anläggningen av Stripa Kultur och Utveckling AB (Skuab), ett kommunalt bolag i Lindesberg.

Under flera år har visningar av Stripa genomförts i samarbete mellan Lindesbergs Museum och vänföreningen. Under det senaste året har omfattande satsningar genomförts för att utveckla Stripa till ett modernt besöksmål inom ramen för Bergslagssatsningen. Detta arbete omfattar en ny hemsida och ett besökscentrum.

Motivering

Stripa Gruva tilldelas utmärkelsen Årets Industriminne 2010 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en storskalig och modern industrimiljö. I kombination med kommersiell drift utvecklas Stripa till ett besöksmål av hög kvalitet. Anläggningen har en hög grad av autenticitet, miljön är upplevelserik och tankeväckande. Bevarandet har inneburit mycket stora utmaningar, både genom sin storskalighet, komplexitet och ett svårbemästrat restaureringsarbete. I sin praktiska verksamhet och genom systematisk forskning utvecklar Stripa nya vägar för såväl bevarande och antikvarisk metod som för tolkning och levandegörande av industrihistoriska miljöer.

Bilder

keyboard_arrow_up